صفحه اصلی > اخبار > محتوای
در درمان مفاصل چسب فشار کاربردی چهار مزیت دارد:
Dec 05, 2016

1، تسهیل جریان چسب نفوذ و خیس کردن.

2 نفع ضخامت و تراکم.

3 نفع لایه چسب در گاز، وزن مولکولی کم ترکیباتی مانند خروج آب، اجتناب از حفره ها و منافذ.

4 سود تماس نزدیک و تعیین موقعیت دقیق از سطح adherend.

محصولات